Background - Top

ZMIANA PUNKTU ODBIORU WYBRANYCH ODPADÓW

Ze względów technicznych od 05.07.2021 r. PSZOK Boguszowice w porozumieniu z UM Rybnika - Wydziałem Gospodarki Komunalnej, czasowo zawiesza odbiór odpadów o kodach:

- 17 02 02 - szkło;

- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (niezawierających rtęci, PCB lub innych substancji niebezpiecznych). 

 

Od 01.07.2021 r. w/w odpady można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybniku przy ul. Sportowej.