Zakres działalności:


1) ustalanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
2) prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
3) nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów;
4) kontrola wykonania i rozliczanie umów: o dostawę energii elektrycznej, zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, domofonu oraz innych zawieranych przez Wspólnotę;
5) zapewnienie usług kominiarskich i innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej;
6) zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności napraw budynku i pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody oraz innych urządzeń należących do nieruchomości wspólnej, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów;
7) organizacja sprawnego usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej;
8) zapewnienie całodobowej obsługi technicznej nieruchomości związanej z działaniem tzw. ,,pogotowia technicznego" w zakresie naprawy instalacji i urządzeń: wod-kan, ciepłowniczych, energetycznych, gazowych;
9) obsługa finansowa Wspólnoty tj:
      a) realizacja obowiązków finansowo–skarbowych:
            - zgłoszenie w imieniu i na rzecz wspólnoty NIP, Regon,
            - składanie w imieniu i na rzecz wspólnoty odpowiednich deklaracji CIT,
            - zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali,
      b) prowadzenie księgowości:
            - prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów,
            - rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia wody, ciepła bezpośrednio do lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz kosztów wywozu nieczystości – w sposób i w terminach wynikających z obowiązujących regulaminów rozliczeń,
            - pomoc w otwarciu lub zmianie rachunku bankowego wspólnoty, dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez Zarząd i udzielonego pełnomocnictwa,
      c) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości:
            - przygotowanie projektu rocznego sprawozdania finansowego,
            - przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego na zebranie roczne,
      d) wykonywanie czynności windykacyjnych:
            - wzywanie właścicieli lub dzierżawców części wspólnej do zapłaty w przypadku wystąpienia zaległości przekraczających co najmniej 6 miesięczną zaległość,
            - przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację należności Wspólnoty,
10) organizację zebrań właścicieli lokali, w tym: powiadomienie o ich terminach, zorganizowanie miejsca na zebranie i kart do głosowania,
11) dokonanie stosownych przeliczeń opłat i poinformowanie pisemnie o nowych wysokościach zaliczek wszystkich właścicieli lokali, w przypadku zmiany cen za media lub inne wykonywane usługi,
12) pomoc w przygotowaniu projektów umów dotyczących obsługi nieruchomości oraz podpisywanie umów w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Wspólnoty,